Novinky

Novinky

Ako správne pracovať na rebríkoch, lešení, na streche?

Aké použiť osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu? V akom počasí je možné pracovať vo výškach?

Prácu vo výškach rozoberá vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nar. vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zabezpečenie proti pádu

Prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou je práca, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky.

Za práce vo výškach sa nepovažuje, ak sa pracuje z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, na ktorej osoba nie je ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky, napr. na balkóne, na montážne ukončených lešeniach...

Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca práce sa zabezpečuje proti pádu kolektívnym zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu:

 1. od výšky 1,5 m,
 2. do voľnej hĺbky, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia.

Na plochách so sklonom viac ako 10° musí byť kolektívne zabezpečenie proti pádu umiestnené aj pozdĺž hrany pádu v smere sklonu.

Zabezpečenie proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak pracovisko alebo komunikácia je vymedzená zábranou umiestnenou vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hrany pádu a pri práci na rebríku a pohybe po rebríku, ak sú chodidlá vo výške menšej ako 5 m.

Viac sa dozviete tu: Práca na streche

Najčastejšie nedostatky:

 1. Po rebríku sa vynášajú bremená ťažšie ako 20 kg.
 2. Na rebríkoch sa pracuje nad sebou.
 3. Po rebríku vystupuje a zostupuje súčasne viac osôb.
 4. Osoba vykonávajúca práce nie je otočená tvárou k rebríku.
 5. Na dvojitom rebríku stojí osoba vyššie ako 0,5 m od horného konca rebríka.
 6. Rebríky používané na výstup nepresahujú výstupnú plošinu najmenej o 1,1 m.
 7. Vizuálna prehliadka rebríka a skúška rebríka sa nevykonávajú.
 8. Používajú sa poškodené a neúplné rebríky.
 9. Rebríky nie sú zabezpečené proti pošmyknutiu pätiek.
 10. Na zábradliach, najmä na schodištiach, nie sú zarážky na podlahe.
 11. Nie je zabránený vstup na nedokončené lešenie alebo na nedokončenú časť lešenia.
 12. Nie sú k dispozícii prostriedky na evakuáciu osoby zachytenej po páde z výšky.

 

Viac sa dozviete: Bezpečnosť pri práci vo výškach

Kontakt

METAS s. r. o.
Šoltésova 17
920 01  Hlohovec
Slovenská republika (SK)

Tel: 00421 337342030
E-mail: metas(zavináč)metas.sk

IČO: 36234451
DIČ: 2020173012
IČ DPH: SK2020173012

OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11742/T

Obchodný register link

Finstat link

Zobraziť kontakty